Wrocławski Sektor IT – Raport

15 października miała miejsce premiera raportu o wrocławskim sektorze IT, który współtworzyliśmy z Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Invest in Wroclaw. To jedno z najbardziej kompleksowych badań rynku do tej pory, a grupę badawczą stanowili zarówno przedstawiciele firm z sektora MŚP, filii międzynarodowych korporacji, jak i wrocławskich startupów.  

Na potrzeby raportu przeprowadziliśmy badania pośród 120 przedstawicieli (właścicieli i kadry zarządzającej) firm IT z Wrocławia oraz wywiady pogłębione z 15 z nich. Pytaliśmy zarówno o najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem biznesu IT we Wrocławiu, jak i o plany na przyszłość, zwłaszcza związane z innowacjami i opartym o nie rozwojem firm.

Jak we wstępie do raportu podkreśla Grzegorz Rudno-Rudziński, który z ramienia ITCorner odpowiedzialny był za tworzenie raportu:

Raport stanowi również cenne źródło wiedzy dla władz Wrocławia, ponieważ jest nie tylko diagnozą lokalnej branży IT, ale i prognozą jej rozwoju. Dlatego może pomóc im poprowadzić lokalny ekosystem w kierunku innowacji. Z kolei dla potencjalnych inwestorów i klientów może być wskazówką: jakie są silne strony wrocławskiego rynku IT, jakim wyzwaniom musi sprostać i jak lokalna branża będzie się kształtować w najbliższych latach.

Raport był przyczynkiem do dyskusji o przyszłości branży IT w naszym mieście, która odbyła się podczas panelu na tegorocznym Made in Wrocław (17 października 2019 r.). W ITCorner o wnioskach płynących z publikacji rozmawialiśmy na dorocznym spotkaniu podsumowującym 2019 rok. Podczas dwugodzinnej dyskusji prowadzonej przez odpowiedzialnych za projekt Grzegorza Rudno-Rudzińskiego oraz Jakub Jarosz, padło wiele ważnych spostrzeżeń i pomysłów dotyczących obecnej sytuacji w naszej branży. Ciekawe są zwłaszcza wnioski dotyczące środowiska MŚP, a zwłaszcza ewolucji modelu biznesowego w kierunku:

  • Budowy kompetencji w zakresie biznesu globalnego
  • Nowoczesnego podejścia do sprzedaży i marketingu
  • Całościowej obsługi klienta
  • Zacieśniania współpracy z innymi firmami IT oraz lokalnym ekosystemie

Raport w wersji polskiej i angielskiej dostępny jest pod linkami:

Wersja polska: http://bit.ly/ITCRaportPL

Wersja angielska: http://bit.ly/ITCRaportENG

Wrocław IT Sector – the Report

On October 15th, the premiere of the report on the Wrocław IT sector took place. It was co-created in cooperation with ARAW. This is one of the most comprehensive market research to date, and the research group consisted of representatives of companies from the SME sector, branches of international corporations, as well as Wroclaw startups.

We researched 120 IT companies (owners and management staff) from Wrocław and conducted in-depth interviews with 15 c-level IT representatives. We asked them about the most important issues related to running an IT business in Wroclaw and about plans for the future, especially those related to innovation and development.

As Grzegorz Rudno-Rudzińskiin the introduction to the report emphasizes: „The report is a valuable source of knowledge for the Wrocław authorities because it is not only a diagnosis of the local IT industry but also a forecast for its development. Therefore, it can help them lead the local ecosystem to innovation. In turn, for potential investors and clients it can be a clue: what are the strengths of the Wrocław IT market, what challenges must it face and how will the local industry be shaped in the coming years.

The report was a contribution to the discussion about the future of the IT industry in our city, which took place during the panel at this year’s Made in Wrocław (October 17th, 2019) conference. At ITCorner, we discussed the conclusions of the publication at the annual meeting summarizing the year 2019. During the two-hour discussion led by those responsible for the project Grzegorz Rudno-Rudziński and Jakub Jarosz, there were many important insights and ideas regarding the current situation in our industry. The conclusions regarding the SME environment, especially the evolution of the business model are:

  • Building competences in the field of global business
  • A modern approach to sales and marketing
  • Comprehensive customer service
  • Strengthening cooperation with other IT companies and the local ecosystem
The report in Polish and English is available at the following links:
Polish version: http://bit.ly/ITCRaportPL
English version: http://bit.ly/ITCRaportENG