Polityka prywatności

Definicje

1.1. Administrator – Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie ITCorner z siedzibą we Wrocławiu, ul. Władysława Reymonta 13, 50-225 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000459205, NIP: 8943050085, REGON: 022189888.

1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – Strona internetowa: www.itcorner.org.pl[.]

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

1.7. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

I. Polityka prywatności Serwisu

 1. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

1.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Korzystanie z niektórych jej modułów lub funkcji uwarunkowane jest udostępnieniem danych o lokalizacji urządzenia mobilnego wykorzystywanego do użytkowania Serwisu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
  A) Korzystanie z Serwisu

2.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

2.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie oraz do rezerwacji i zakupu biletów na wydarzenia, rejestracji na konferencje, obsługi płatności i kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem umowy – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), jeśli Użytkownik jest osobą reprezentującą kontrahenta, kontaktową lub odpowiedzialną za realizację poszczególnych zadań w jego imieniu. 

2.1.2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

2.1.3. w celu publikowania zdjęć z wydarzeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora bądź w przypadkach przewidzianych prawem odrębnie pozyskana zgoda. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej cofnięciem.

B) Formularz kontaktowy

2.2.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.32.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

C) Marketing i Newsletter

2.3.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

2.3.2. Dane osobowe są przetwarzane:

2.3.2.1. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą;

2.3.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

 

 1. Pliki cookie

3.1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z niezbędnych plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies.

 1. Okres przetwarzania Danych osobowych

4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. Uprawnienia Użytkownika

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

5.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

5.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez rodo@itcorner.pl

5.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Odbiorcy Danych osobowych

6.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.

6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

7.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekaże Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

7.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

7.3. Dane osobowe mogą być przekazywane do Google LLC, Automattic Inc., Atlassian Inc., Slack Technologies, Inc. oraz do grupy Microsoft, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 1. Bezpieczeństwo Danych osobowych

8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. Dane kontaktowe

9.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres mailowy rodo@itcorner.pl .

 1. Zmiany Polityki prywatności

10.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

10.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od ) 01.01.2024

 

II. Polityka cookies

 

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych  technologii,  korzystanie  z których najczęściej  wiąże  się  z  zainstalowaniem  tego narzędzia  na  urządzeniu  użytkownika  (komputer,  smartfon,  itd.). 

 

 Pliki cookies to dane informatyczne zawierające informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach. Dane te przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osób odwiedzających stronę internetową, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem.  Stowarzyszenie w celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk korzysta z narzędzi Google LLC, takie jak Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.  Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.

 

 1. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Serwisie ?

1.1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

 1. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?

2.1. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

RODZAJ

OPIS

Niezbędne Pliki cookie

Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jej podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.

 

 1. Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?

3.1. W Serwisie nie są używane Pliki cookie podmiotów trzecich. 

 1. Jak długo przechowywane są Pliki cookie?

4.1. W Serwisie stosowane są sesyjne pliki cookie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane: 

RODZAJ

OPIS

Sesyjne Pliki cookie

Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub jej wyłączenia. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

 

 1. W jaki sposób zmienić ustawienia w zakresie cookies?

5.1. Na stronie stosowana jest platforma zarządzania zgodą („CMP”), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala:

 • wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i partnerów opcjonalnych Plików cookie;
 • zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.
 1. Zmiany Polityki cookies

6.1. Polityka cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

6.2. Aktualna wersja Polityki cookies została przyjęta i obowiązuje od ) 01.01.2024 r.